top of page

PRODUCTS

ระบบบริหารสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง

ระบบสำหรับจัดการข้อมูลในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไป

อย่างมีระเบียบ พร้อมช่วยวิเคราะห์ข้อมูลให้คุณสามารถบริหารจัดการการใช้จ่าย

ขององค์กรได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

bottom of page